លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារ ស្ដីពី សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទទួលបន្ទុក ឯកឧត្តមអគ្គនាយក ក.ប.ប. និងមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប.

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

(ភ្នំពេញ)៖ នារសៀលថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារ ស្ដីពី សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទទួលបន្ទុក ឯកឧត្តមអគ្គនាយក ក.ប.ប. និងមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប.។

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602533776.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602533451.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602533247.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602533634.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1720602533770.jpg