ឯកឧត្តម កឹម ស៊ីថន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្ដាហ៍ ដែលមានវត្តមានចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម លោកជំទាវអនុរដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក លោកជំទាវអគ្គាធិការ លោក-លោកស្រីអគ្គនាយករង លោក-លោកស្រីអគ្គាធិការរង លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន-វិទ្យាស្ថាន លោក-លោកស្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន-វិទ្យាស្ថាន លោក-លោកស្រីប្រធាន និងអនុប្រធានមន្ទីររាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ចំណុះឱ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផងដែរ

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម កឹម ស៊ីថន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្ដាហ៍ ដែលមានវត្តមានចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម លោកជំទាវអនុរដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក លោកជំទាវអគ្គាធិការ លោក-លោកស្រីអគ្គនាយករង លោក-លោកស្រីអគ្គាធិការរង លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន-វិទ្យាស្ថាន លោក-លោកស្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន-វិទ្យាស្ថាន លោក-លោកស្រីប្រធាន និងអនុប្រធានមន្ទីររាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ចំណុះឱ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្ដាហ៍នេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមរបៀបវារៈ ដូចខាងក្រោម៖

(១)-របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

(២)-របាយការណ៍របស់អគ្គាធិការដ្ឋាន

(៣)-របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស

(៤)-របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

(៥)-របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម

(៦)-របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាពាណិជ្ជកម្ម

(៧). បញ្ហាផ្សេងៗ  

(Phnom Penh): On the morning of Thursday, 16 November 2023, at the Ministry of Commerce, His Excellency KEM Sithan, Permanent Secretary of State of the Ministry of Commerce, chaired the weekly meeting with the attendance of the Ministry's leaders, director generals, director of departments, director of provincial departments, and other officials.

This weekly meeting was held under the following agenda:

(1) - Report of the General Directorate of Administration and Finance

(2) - Report of the Inspectorate

(3) - Report of the General Directorate of Domestic Trade

(4) - Report of the General Directorate of International Trade

(5) - Report of the General Directorate of Trade Promotion

(6) - Report of the General Directorate of Trade Services

(7). Others

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127076315.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127081507.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126488.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127125862.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126496.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127125941.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126282.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126382.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126575.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126395.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126707.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126503.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126527.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126511.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126437.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126663.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126652.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126410.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127126517.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1700127136950.jpg