ការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ឲ្យចូលបម្រើ​ការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០១៤

ចាប់ទទួលពាក្យ: 11 ៤ 2014
ឈប់ទទួលពាក្យ: 30 ៥ 2014 - (ផុតកំណត់)
ចំនួនប្រអប់: 60

ការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ឲ្យចូលបម្រើ​ការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០១៤


  • សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៣៧០ ពណ បល

  • ខ្លឹមសារសង្ខេប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើស មន្រ្តីរាជការ ចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ ចំនួន ៦០កន្លែង ដើម្បីបំពេញការងារ នៅតាម​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជ​កម្ម រាជធានី-ខេត្ត និងនៅទីស្តីការក្រសួង ដែលមានមុខជំនាញ និងចំនួនដូចខាងក្រោម៖

  • ជំនាញខាងព័ត៌មានវិទ្យា កម្រិតបរិញ្ញាបត្រឡើងចំនួន ០៨កន្លែង

  • ជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម គ្រប់គ្រង សវនកម្ម គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ភាសា​អង់គ្លេស រដ្ឋបាលទូទៅ និងមុខជំនាញប្រហាក់ប្រហែល ចាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្រឡើងទៅចំនួន ១៧ កនែ្លង

  • ជំនាញខាងច្បាប់ ០២កន្លែង

  • ជំនាញខាងគីមីសាស្រ្ត និងម្ហូបអាហារ ចំនួន ០៣កន្លែង


  • កាលបរិចេ្ឆទចុះផ្សាយ៖ នៅរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃ ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៤

  • កាលបរិច្ឆទផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៤


ទាញយកឯកសារ៖ ការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ឲ្យចូលបម្រើ​ការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០១៤.pdf

ចង់ចែករំលែក

បញ្ជីឱកាសការងារ

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន