ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃច្បាប់ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​​ដោយ​​ចុច​លើចំណងជើងនៃច្បាប់ណាមួយ។

ដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ 24 ៣ 2021
ដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ 24 ៣ 2021
ច្បាប់ស្តីពី ៖ វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត 17 ៣ 2021
ច្បាប់ស្តីពី ឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម 02 ១ 2019
ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ 26 ៣ 2018
Law on Biosafety 09 ២ 2018
Law on Customs 09 ២ 2018
Law on Geographical Indications 09 ២ 2018
Law on seed management and plan breeder's rights 09 ២ 2018
National Policy on Green Growth 09 ២ 2018
On the protection of cultural heritage 09 ២ 2018
The Civil code of Cambodia 09 ២ 2018
The commercial arbitration law of the Kingdom of Cambodia 09 ២ 2018
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងសុវត្តិភាពផលិតផលនិង​សេវាកម្ម 09 ២ 2018
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ 09 ២ 2018
ច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ 09 ២ 2018
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 09 ២ 2018
ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម 09 ២ 2018
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ 09 ២ 2018
ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល 09 ២ 2018
12

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់