សេវាពាណិជ្ជកម្ម

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ

១. សេចក្តីផ្តើម
វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ គឺជាឯកសារផ្លូវការមួយ ប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ ពីប្រភពដើមទំនិញដែលបាន​ផលិត ឬបានទទួលទាំងស្រុង នៅក្នុងប្រទេសមួយ។ ជាទូទៅឯកសារនេះ គឺជាផ្នែកស្នូលនៃឯកសារ នាំចូល ដែល​ប្រទេសនាំចូលបានតម្រូវ។
នៅពេលអនុវត្តទម្រង់ការទាំងឡាយ សម្រាប់នាំចេញទំនិញ ក្រោមប្រព្រឹត្តិកម្ម អនុគ្រោះ អ្នកនាំចេញ ឬតំណាង​ទទួល​​​សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ត្រូវដាក់ពាក្យ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញដោយភ្ជាប់​មក​ជាមួយ នូវឯកសារគាំទ្រ ត្រឹមត្រូវ ដែលបង្ហាញថា ទំនិញដែលត្រូវនាំចេញ​ មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​​ការចេញ វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ។វិញ្ញាបនបត្រ បញ្...

ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម និង​លទ្ធ​ផល​នៃ​បញ្ចីចុះ​ឈ្មោះ​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម ​ដើរ​តួ​នា​ទី​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ក្នុង​សេ​ដ្ឋ​កិច្ច​ទី​ផ្សារ ដោយ​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​អា​ជី​វកម្ម​មានសុ​ពលភាព​ស្រប​ច្បាប់ ​អាច​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​បាន និង​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​ថ្មីៗពី​អា​ជីវកម្ម និង​មុខ​ងារ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អា​ជី​វកម្ម​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ​ប្រ​ព័ន្ធ​ចុះ​បញ្ជី​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​​កំ​ពុង​​មាន​​ការ​រីក​ចម្រើន​ក្នុង​ការ​កែ​លំអរ និង​​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​លក្ខ​ណៈ​ប្រ​សើរ​ឡើង។ ​ភាព​ស្មុគ​ស្មាញ​មួយ​ចំ​នួននៃ​ការ​ចុះ​បញ្ជីក្រុមហ៊ុន ត្រូ​វ​បាន​លុប​បំបាត់ ឬ​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​មានភាពងាយស្រួល​សម្រាប់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ក្រុម​ហ៊ុន​។​​ ​ <...

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR