សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ទំព័រ មតិឆ្លើយតប

សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ទំព័រ បណ្តាញទំនាក់ទំនទាន់ហេតុការណ៍ និងមតិឆ្លើយតប!

ទំព័រនេះបង្កើតឡើង ក្នុងគោលបំណង បម្រើជូនដល់ប្រជាជនខ្មែរ និងអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការសម្របសម្រួល ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ នៅកម្ពុជា។

ក្នុងករណីលោកអ្នក ជូបប្រទេះបញ្ហាណាមួយ ដែលទាក់ទងទៅនឹង សកម្មភាពរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងមន្ត្រី ឬអ្នកតំណាងណាមួយ របស់យើងខ្ញុំ សូមលោកអ្នក ទាក់ទង និងផ្តល់ព័ត៌មាន មកយើងខ្ញុំ ដើម្បីយើងអាចស្វែងរក ដំណោះស្រាយ និងធ្វើឲ្យ កិច្ចសម្របសម្រួល ពាណិជ្ជកម្ម អំពីយើងខ្ញុំ ដំណើរការប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធិភាព បន្ថែមទៀត។

យើងនឹងរក្សាការសម្ងាត់ អំពីបញ្ហា របស់លោកអ្នក ក្នុងការដោះស្រាយ បើទោះជាលោកអ្នក បានសរសេរព័ត៌មាន សម្រាប់ទំនាក់ទំនង នៅទីនេះ ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំ អាចទាក់ទង ត្រលប់ទៅវិញយ៉ាងណាក្តី។

ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើលោកអ្នក មានមតិយោបល់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើឡើង ដូចជាវិធីនៃ ការពាណិជ្ជកម្ម គំនិតថ្មីៗ និងការផ្ដល់មតិយោបល់ ក្នុងន័យស្ថាបនាផ្សេងៗ យើងខ្ញុំក៏នឹងរីករាយ ស្វាគមន៍ ចំពោះការយល់ឃើញ និងការចូលរួមចំណែក ដើម្បីកែលម្អ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។

សូមសរសេរ ដោយប្រើទម្រង់ខាងក្រោម ឬទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០២៣ ៨៦៦ ៤៧៥។

សរសេរមតិឆ្លើយតបរបស់អ្នកនៅទីនេះ

ផ្នៃកក្បាលនៃសារ

 
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 


   
   

មតិយោបល់របស់លោកអ្នក
 
តើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗអំពីយើងខ្ញុំឬទេ?