សៀវភៅព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់សៀវភៅព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃសៀវភៅព័ត៌មាន​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​​អ្នក​​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​​ដោយ​​ចុច​លើចំណងជើងនៃសេចក្តីប្រកាសណាមួយ។

សៀវភៅស្ថិតិនាំចេញ និងនាំចូល
ស្ថិតិនាំចេញនិងនាំចូលគឺជាស្ថិតិនាំចេញ-នាំចូលប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជា វាបង្ហាញអំពីទំនិញប្រើប្រាស់ និងស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ។ ស្ថិតិនាំចេញនិងនាំចូលមានឯកសារបួនប្រភេទគឺ៖ ១) ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាគិតតាមប្រទេស បញ្ជី ឈ្មោះប្រទេសទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិតផលនាំចូលពីកម្ពុជា ២) ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាគិតតាម ផលិតផល បញ្ជីឈ្មោះផលិតផលទាំងអស់ជាមួយនឹងឈ្មោះប្រទេស ដែលនាំផលិតផលចូលពី កម្ពុជា ៣) ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាគិតតាមប្រទេស បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិត ដែលនាំចេញមកកាន់កម្ពុជា និង ៤) ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាគិតតាមផលិតផល បញ្ជីឈ្មោះផលិតផល ទាំងអស់ជាមួយនឹងឈ្មោះប្រទេសដែលនាំចេញមកកាន់កម្ពុជា ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ។ ស្ថិតិនាំចេញនិងនាំចូលនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានស្ថិតិផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗដល់ពាណិជ្ជករ អាជីវករ វិនិយោគិន និងអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀត ដើម្បីជួយដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត កាន់តែប្រសើរដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួន នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យគោលនយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្ម ការវិនិយោគ និងសេដ្ឋកិច្ច និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។ ...
សៀវភៅព្រឹត្តិបត្រពាណិជ្ជកម្មប្រចាំសប្តាហ៍
ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម គឺជាព្រឹត្តិប័ត្រពាណិជ្ជកម្មដែលបានចេញផ្សាយពីរដង ក្នុងមួយខែ។ ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនេះជួយផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធ នឹងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងសាកលលោក។ ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម រៀបរាប់ពីសកម្មភាពថ្មីៗ និងស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹង ពាណិជ្ជកម្មដូចជា៖ ១) សកម្មភាពគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម គូសបញ្ជាក់ពីសកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសម្រេចបាន ២) ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មស្តីពីទំនិញប្រើ ប្រាស់កម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្លៃផលិតផលចាំបាច់នៅលើទីផ្សារទីក្រុងភ្នំពេញ និងទីផ្សារអន្តរជាតិ ថ្លៃលក់ដុំផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសន្ទទស្សន៍ថ្លៃ ទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំសប្តាហ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ៣) ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីការចរាចរណ៍ ផលិតផលសំខាន់ៗថ្មីៗរបស់ពិភពលោក - ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការក្នុងទីផ្សារពិភពលោក និង ៤) ព័ត៌មានស្តីពីការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ដែលបង្ហាញព័ត៌មានទូទៅអំពីក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីទាំងអស់ នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ការវិសោធនកម្មថ្មីៗ សាខាក្នុងស្រុក សាខានៅក្រៅប្រទេស និងការរំលាយ ក្រុមហ៊ុន។ ...
សៀវភៅក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំឆ្នាំ
សៀវភៅបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយរៀងរាល់មួយឆ្នាំ ម្តង សៀវភៅនេះរួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានទូទៅស្តីពីក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំ។ សៀវភៅបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម បែងចែកប្រភេទព័ត៌មានតាមខែនីមួយនៃឆ្នាំ។ សៀវភៅនេះបង្ហាញពីព័ត៌មានទូទៅអំពីសាខាក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មី ការធ្វើវិសោធនកម្ម សាខា ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក សាខាក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុក និងការរំលាយក្រុមហ៊ុន។...