ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ឈ្មោះ
លោក តាំង លីសេង
តួនាទី
អនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+86 158 771 39388
ទូរសព្ទលើតុ
+86 771 538 9496
ទូរសារ
+86 771 538 9496
អ៊ីម៉ែល
tang.liseng@moc.gov.kh / lisengtang88@gmail.com
អាសយដ្ឋាន
   No. 11 Zhu jin Road, China-ASEAN Business District, Nanning Guangxi, China

 


របាយការណ៏ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 12 ៨ 2012
របាយការណ៏ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 10 ១ 2012
របាយការណ៏ប្រចាំខែឧសភា របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 27 ៧ 2011
របាយការណ៏ប្រចាំខែឧសភា របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែឧសភា របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែមិថុនា របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែកក្កដា របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំក្រុងណាននីង 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣ 01 ៤ 2009

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់