ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

ម៉ាឡេស៊ី

ឈ្មោះ
លោកស្រី ធុក មុជធារី
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+601 126536199
ទូរសព្ទលើតុ
+603 42571160
ទូរសារ
+603 42571157
អ៊ីម៉ែល
thouk.muchteary@moc.gov.kh / thearythoukmuch@gmail.com
អាសយដ្ឋាន
   46, Jalan U-Thant, 55000 Kualar Lumpur, Malaysia

 

របាយការណ៍ស្ដីពី ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី កម្ពុជា-រុស្ស៊ី ខែ មករា-មេសា ឆ្នាំ ២០០៩ 01 ៤ 2009
របាយការណ៍ស្ដីពី ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី កម្ពុជា-រុស្ស៊ី ខែ មករា-មេសា ឆ្នាំ ២០០៩ 01 ៤ 2009
របាយការណ៍ស្ដីពី ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី កម្ពុជា-រុស្ស៊ី ខែ មករា-មេសា ឆ្នាំ ២០០៩ 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ឆ្នាំ ២០០៨ 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ឆ្នាំ ២០០៨ 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម ខែ កក្កដា-សីហា ឆ្នាំ ២០០៩ ប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ឆ្នាំ ២០០៨ 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ពាណិជ្ជកម្ម ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៩ 01 ៤ 2009

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់