ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៍

ឈ្មោះ
ហង់ សុជីវិន
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+66 878215752
ទូរសព្ទលើតុ
+66 29575851-2 (Ext 205)
ទូរសារ
+66 29575850
អ៊ីម៉ែល
hang.sochivin@moc.gov.kh / hang.sochivin@gmail.com
អាសយដ្ឋាន
   518/4 Pracha Uthid Road, Soi Ramkarmhaeng 39, Wangthonlang, Bangkok 10310, Thailand

 


របាយការណ៍ស្តីពី សកម្មភាពការងាររបស់ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ 08 ៥ 2015
របាយការណ៍ស្តីពី សកម្មភាពការងាររបស់ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ 01 ៤ 2015
ស្ថានភាពរបស់ស្ថានទូតរបស់កម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ 27 ៣ 2015
របាយការណ៍ខែមករា-កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីសកម្មភាពការងារទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក 04 ៣ 2015
របាយការណ៍ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីសកម្មភាពការងារទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជា ចាំសហរដ្ឋអាមេរិក 16 ១ 2015
របាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 12 ១២ 2013
របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 18 ១១ 2013
របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 08 ១១ 2013
របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 04 ៥ 2011
របាយការណ៍ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ៣ 2011
របាយការណ៍ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១១ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ៤ 2009
របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ៤ 2009
របាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ៤ 2009
របាយការណ៍ប្រចាំខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១១ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ២០១២ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអម ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិល 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១២ អំពីសកម្មភាពការងាររបស់ទីព្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអម ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិល 01 ៤ 2009
12

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់