ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

ជប៉ុន

ឈ្មោះ
លោកស្រី កឹម សារឿង
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+81-80-4075-5703
ទូរសព្ទលើតុ
+81-3-5412-8521
ទូរសារ
+81-3-5412-8526
អ៊ីម៉ែល
kem.saroeung@moc.gov.kh / ksaroeung7@gmail.com
អាសយដ្ឋាន
#8-6-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan


 


របាយការណ៍ ស្តីពី ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន និងសកម្មភាពការងារទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ប្រចាំខែមីនា និងមេសា ឆ្នាំ២០១៥ 01 ៥ 2015
របាយការណ៍ខែកុម្ភៈ-មីនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីសកម្មភាពការងារទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន 03 ៤ 2015
របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ លើកទី៣៤ របស់ Council Director នៅ AJC 11 ៣ 2015
របាយការណ៍ នៃកិច្ចប្រជុំលើទី៣៤ របស់ Council Director នៃ AJC នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន កាលពីថ្ងៃទី៥-៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ 11 ៣ 2015
របាយការណ៍ខែមករា-កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីសកម្មភាពការងារទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន 05 ៣ 2015
របាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន និងសកម្មភាពការងារ ទីប្រឹក្សា​ពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ 30 ១ 2015
របាយការណ៏ពីស្ថានភាពសេដ្ខកិច្ចជប៉ុន ក្នុងខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ 26 ៩ 2012
របាយការណ៏នៃកិច្ចប្រជុំ EB របស់ AJC 20 ១ 2012
របាយការណ៏ស្តីពី​ កិច្ចប្រជុំ ជប៉ុន-មេគង្គលើកទី២ នៅក្រុងតូក្យូ 09 ១១ 2011
របាយការណ៏សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១១ 01 ៤ 2009
ស្ថានភាពសេដ្ជកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម⁣ និងសកម្មភាពការងារទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម⁣ ប្រចាំខែកញ្ញា ២០១៣ 01 ១ 1900

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់