ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

ឥណ្ឌូនេស៊ី

ឈ្មោះ
លោកស្រី នួន ផានិត
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+62 812 93922926
ទូរសព្ទលើតុ
+62 21 7812523
ទូរសារ
+62 21 7812524
អ៊ីម៉ែល
nuon.phanith@moc.gov.kh / nnphanith@gmail.com
អាសយដ្ឋាន
   JL Petaten Barat No.41, Jakarta Selatan, Indonesia

 

សភាពការណ៏ទូទៅ នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងទំនាក់ទំនង កម្ពុជា-កូរ៉េ ឆ្នាំ ២០១១ 12 ១០ 2011
សភាពការណ៍សេដ្ឋកិច្ចទូទៅ នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងទំនាក់ទំនង កម្ពុជា-កូរ៉េ ដើមឆ្នាំ ២០១១ 01 ៤ 2011
សភាពការណ៍សេដ្ឋកិច្ចទូទៅ នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងទំនាក់ទំនង កម្ពុជា-កូរ៉េ ដើមឆ្នាំ ២០១០ 01 ៤ 2011
សភាពការណ៍សេដ្ឋកិច្ចទូទៅ នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងទំនាក់ទំនង កម្ពុជា-កូរ៉េ ដើមឆ្នាំ ២០១០ (original) 01 ៤ 2011
របាយការណ៏អំពីសិក្ខាសិលាស្តីអំពីការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០០៩ 01 ៤ 2009
សភាពការណ៏សេដ្ឋកិច្ចទូទៅ នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ កម្ពុជា-កូរ៉េ រយៈពេល ៦ខែ ឆ្នាំ ២០០៩ 01 ៤ 2009
របាយការណ៏លទ្ធផល សិក្ខាសាលាស្តីពី ការលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពជំនួយ 01 ៤ 2009
ការតាំងពិព័រណ៏ G-Trade GBC នៅខេត្តខ្យុងហ្គី (Gyeonggi) 01 ៤ 2009
កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតំបន់ឧស្សាហកម្ម នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ 01 ៤ 2009
សភាពការណ៏ 01 ៤ 2009
សភាពការណ៏សេដ្ឋកិច្ចទូទៅ នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងទំនាក់ទំនង កម្ពុជា-កូរ៉េ ឆ្នាំ ២០១២ 01 ៤ 2009
G-Trade GBC GSBC Trade Mission, South Korea 01 ៤ 2009

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់