ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

សហព័ន្ធស្វីស

ឈ្មោះ
លោក ជា ឡៃជា
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+41 22 557 0063
ទូរសព្ទលើតុ
      +41 76 593 6777
ទូរសារ
      +41 22 557 0062
អ៊ីម៉ែល
chea.laichea@moc.gov.kh / chealaichea@gmail.com
អាសយដ្ឋាន
 Chemin Taverney 17, 1218 Gd Saconnex, Generva

 


កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់