ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

សហព័ន្ធស្វីស

ឈ្មោះ
លោកស្រី ហង្ស សុជាតា
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+ 41 795 150 366
ទូរសព្ទលើតុ
022 788 7773
ទូរសារ
00 41 22 788 77 74
អ៊ីម៉ែល
hang.socheata@moc.gov.kh / hang.socheata@ymail.com
អាសយដ្ឋាន
   3 Taverney, 1218 Gd Saconnex, Generva

 


ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៍មាន ផ្សាយចេញពីស្ថានតំណាងពាណិជ្ជកម្ម អមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 01 ៤ 2009
12

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់