ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

ព្រះរាជាណាចក្រប៊ែលហ្សិក

ឈ្មោះ
លោក ដួង ចន្ធី
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+32 485 318 592
ទូរសព្ទលើតុ
+32 2 772 0372
ទូរសារ
+32 2 772 0376
អ៊ីម៉ែល
duong.chanthy@moc.gov.kh / duongchanthy@yahoo.com
អាសយដ្ឋាន
   264A, Ave, de Tervuren, 1150 Brussels, Begium

 

របាយការណ៍ស្តីពីព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សឹង្ហបូរីឆ្នាំ២០១២ និងលទ្ធផលក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១២ 19 ១១ 2012
Monthly Report of March 2012 10 ៤ 2012
Summary of Singapore s Trade With Cambodia Current Period : April 01 ៤ 2009
Consumer Price Developments in November 2012 01 ៤ 2009
ការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិនិយោគ និង​ ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា 01 ៤ 2009
Singapore s Import For Cambodia Oct 11 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ងនុពន្ធ័ពាណិជ្ជកម្មអមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសឺង្ហបូរី 01 ៤ 2009
រាបាយការណ៏ស្តីពីស្ថានភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបសសិង្ហបុរីនៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២ 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ងនុពន្ធ័ពាណិជ្ជកម្មអមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសឺង្ហបូរី 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់អនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអមស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសិង្ហបូរីប្រចាំខែ តុលា-វិច្ឋិកា ឆ្នាំ ២០១២ 01 ៤ 2009
របាយការណស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៌ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ប្រទេសសឹង្ហបុរី 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ស្តីពីការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងសិង្ហបុរីជាទីក្រុងទី ៣ ដែលថ្លៃជាងគេនៅក្នុងអាស៊ី និងជាទីក្រុងទី៦ ដែលថ្លៃជាងគេលើពិភពលោកសម្រាប់ការរស់នៅ 01 ៤ 2009
របាយការណ៏ស្តីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សិង្ហបូរី ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១២ 01 ៤ 2009
ស្តីពីកិច្ចចរចាលើកទី ១៦ នៃដៃគូរអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (Trans_Pacific_Partnership) នៅប្រទេសសិង្ហបូរី 01 ៤ 2009
ស្ទីពីសកម្មភាពការងាររបស់អនុព័ន្ធពាណិជ្ចកម្ម អមស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅប្រទេសសឹង្ហបូរីប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ 01 ៤ 2009
SUMMARY OF SINGAPORE’S TRADE WITH CAMBODIA Current Period: 2011 Aug Value ($K) 01 ៤ 2009
Total Trade Volume Singapore-Cambodia 2011 01 ៤ 2009

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់