ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

សហរដ្ឋអាមេរិក

ឈ្មោះ
លោក ម៉ៅ សាកល
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+1 202 503 5798
ទូរសព្ទលើតុ
+1 202 726 7742 (Ext 15)
ទូរសារ
+1 202 726 8381
អ៊ីម៉ែល
mao.sakal@moc.gov.kh / sakamao@gmail.com
អាសយដ្ឋាន
   4530 16th Street NW Washington DC 20011, USA

 


កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់