ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ឈ្មោះ
លោក ទូស សាផា
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+84 976715835
ទូរសព្ទលើតុ
+84 38206293
ទូរសារ
អ៊ីម៉ែល
tous.sapha@moc.gov.kh / saphatous@gmail.com
អាសយដ្ឋាន
   #180, Dien Bien Phu Street, P6, Q3 TP-Ho Chi Minh Cit, Vietnam

 


កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់