ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

សហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ឈ្មោះ
លោក ឃឹម រ៉ូស្សាត
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
TBC
ទូរសព្ទលើតុ
TBC
ទូរសារ
TBC
អ៊ីម៉ែល
khim.rozat@moc.gov.kh / rozatkhim@yahoo.com
អាសយដ្ឋាន
TBC

 

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់