ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី

ឈ្មោះ
លោក កាន់ វិសិដ្ឋ
តួនាទី
អនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
(65) 9051 6777
ទូរសព្ទលើតុ
(65) 6238 0429
ទូរសារ
(65) 6341 9201
អ៊ីម៉ែល
kann.viseth@moc.gov.kh / visethkann@yahoo.com
អាសយដ្ឋាន
   Royal Embassy of Cambodia 400 Orchard Road,# 10-3/04 Orchard Towers, Singapore 238875

 


កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់