ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

ឈ្មោះ
លោក យ៉ែម សុផល
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
+82 10 6447 9448
ទូរសព្ទលើតុ
+82 2 3785 1046
ទូរសារ
+82 2 3785 1040
អ៊ីម៉ែល
yem.sophal@moc.gov.kh / yem.sophal@gmail.com
អាសយដ្ឋាន
   12, Daesagwan-ro 20 gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 04402

 


Market Access for Products and Services of Export Interest to Least-Developed Countries 2014 23 ១០ 2014
Geneva Based Cambodia Mission s Cover Note on DDA Negotiations 11 ៥ 2011
World Trade Organization Negotiating Group on Rules 01 ៤ 2009
World Trade Organization Negotiating Group on Trade Facilitation 01 ៤ 2009
Cover Note for Progress Report on Doha Development Agenda (WTO Negotiations) Prepared by Cambodia’s Mission in Geneva, Switzerland 01 ៤ 2009
Committee on Agriculture Special Session 01 ៤ 2009
Committee on Trade and Development Special Session 01 ៤ 2009
Dispute settlement Body special Session 01 ៤ 2009
TNC Chair Cover Note (TNC13) 01 ៤ 2009
TNC Chair Report (TNC14) 01 ៤ 2009
Progress Report on Agriculture (TNAG26) 01 ៤ 2009
Progress Report on NAMA (TNMAW103Rev.3Add.1) 01 ៤ 2009
Progress Report on Services (TNS36) 01 ៤ 2009
Anti dumping Subsidies Fisheries Subsidies (TNRLW254) 01 ៤ 2009
RTAs Transparency Mechanism (TNRLW252) 01 ៤ 2009
RTAs Systemic Issues (TNRLW253) 01 ៤ 2009
Progress Report on Intellectual Property (TNIP21) 01 ៤ 2009
Progress Report on Environment _TNTE20 01 ៤ 2009
Progress Report on Development (TNCTD26) 01 ៤ 2009
Draft Consolidated Text on Trade Facilitation (TNTFW165Rev.8) 01 ៤ 2009
12

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់