ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍ទីប្រឹក្សា និងអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

អូស្រ្តាលី- ណូវែលហ្សេឡង់

ឈ្មោះ
លោក យីវ សុខុម
តួនាទី
ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទដៃ
(61) 469 207 996
ទូរសព្ទលើតុ
(61) 262 735 867
ទូរសារ
(61) 262 731 053
អ៊ីម៉ែល
yiv.sokhom@moc.gov.kh / yivsokhom@yahoo.com
អាសយដ្ឋាន
   5 Canterbery Crescent, Deakin, ACT 2600, Canberra Australia

 

របាយការណ៍ស្តីអំពី កិច្ចប្រជុំត្រៀមដើម្បីរៀបចំ កិច្ចប្រជុំចង្អៀត រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន 30 ១ 2015
របាយការណ៍ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការរៀបចំប្រជុំអាស៊ានក្រោមសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ច 12 ១ 2015
សេរីភាវូបនីយកម្មនៃវិស័យសេវាកម្មក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី 19 ១១ 2014
របាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច នៅម៉ាឡេស៊ី ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ 03 ៩ 2014
របាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច នៅម៉ាឡេស៊ី ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ 06 ៨ 2014
របាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថានភាពនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច នៅម៉ាឡេស៊ី 31 ៧ 2014
របាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថានភាពនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច នៅម៉ាឡេស៊ី ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ 30 ៦ 2014
ការអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា ចូលរួមពិព័ណ៌ផលិតផលអាស៊ាន-ចិន 01 ៦ 2009
ការអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា ចូលរួម Technology Business Review ASEAN Award 2009 24 ៥ 2009
Technology Asean Business Review Awards 2009 Part 2 14 ៤ 2009
Technology Asean Business Review Awards 2009 Part 1 01 ៤ 2009

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់