របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍​ដែល​​អ្នក​​អាច​​អាន​​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូ ជាន ពូ ចាយ
បរិយាយអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូ ជាន ពូ ចាយ
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 05 ២ 2021
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 11 ១ 2021
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 11 ១ 2021
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ ​ត្រីមាសទី៤ និងឆមាសទី២ ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 11 ១ 2021
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 09 ១២ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 01 ១០ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 04 ៩ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 07 ៨ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 14 ៧ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ 16 ៦ 2020
123