របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍​ដែល​​អ្នក​​អាច​​អាន​​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុ
បរិយាយអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុ
របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ 14 ២ 2018
របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 01 ២ 2017
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆាំ្ន២០១៦ 12 ៣ 2016
EXPORT STATISTICS TO THE EU & NON-EU COUNTRY ON DECEMBER, 2015 15 ១ 2016
EXPORT STATISTICS TO THE EU & NON-EU COUNTRY FOURTH TRIMESTER, 2015 15 ១ 2016
EXPORT STATISTICS TO THE EU & NON-EU COUNTRY SECOND SEMESTER, 2015 15 ១ 2016
EXPORT STATISTICS TO THE EU & NON-EU COUNTRY ON THE YEAR, 2015 15 ១ 2016
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែវិច្ឆិការ ឆាំ្ន២០១៥ 09 ១២ 2015
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលា ឆាំ្ន២០១៥ 03 ១១ 2015
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆាំ្ន២០១៥ 07 ១០ 2015
1234