កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

កិច្ចសម្របសម្រួលជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី រវាង រដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម(ឆ្នាំ ២០១៩) 08 ៤ 2020
កិច្ចសម្របសម្រួលជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 15 ៨ 2019
ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា-វៀតណាម 07 ១២ 2018
Viet Nam Full Power of JFA Cambodia-Viet Nam Economic Connectivity 08 ១១ 2018
កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីទំនិញឆ្នងកាត់រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 08 ១១ 2018
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត ប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនីយោគ 02 ១១ 2018
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ 11 ១០ 2018
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដែស 05 ១០ 2018
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃ សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា 05 ១០ 2018
កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ការទិញ-លក់ ផ្លាស់ប្តូរទំនិញ និងសេវាពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ព្រំដែន រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 04 ១០ 2018
អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋ អ៊ូហ្គង់ដា 06 ៩ 2018
កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម រវាង រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះចៅស៊ុលតង់ និង យ៉ាងឌីប៉េទូអាននៃព្រះរាជាណាចក្រ ប្រ៊ុយណេដារ៉ុយសាឡឹម 12 ៧ 2018
Agreement between Cambodia- Nord Korea English 15 ៣ 2018
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON BORDER TRADE 02 ៣ 2016