កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម!
ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

ឯកសារតំសសសសសសបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីបំផុត

ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា-វៀតណាម 11 ៨ 2017
JOINT FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE ROYAL GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ON CAMBODIA-VIET NAM ECONOMIC CONNECTIVITY 11 ៨ 2017
កិច្ចសម្របសម្រួលជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 11 ៨ 2017
Agreement between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Democratic People’s Republic of Korea for the Promotion and Protection of Investments 01 ១១ 2007
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត ប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនីយោគ 01 ១១ 2007
Government of the KINGDOM OF THAILAND, Agreement on Trade, Economic and Technical Cooperation 20 ៩ 2006
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដែស 04 ៨ 2006
Agreement Between Cambodia-Thai on BorderTrade 16 ២ 2006
Agreement between the government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Kingdom of Thailand on border trade 16 ២ 2006
the Government of the Socialist Republic of Vietnam agreement on Economic and Trade Cooperation 03 ៤ 2003
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃ សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា 06 ១១ 2002
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ 06 ១១ 2002
អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋ អ៊ូហ្គង់ដា 27 ៦ 2002
កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ការទិញ-លក់ ផ្លាស់ប្តូរទំនិញ និងសេវាពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ព្រំដែន រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 26 ១១ 2001
Agreed Minutes of the first meeting of the economic and trade co-operation committee between the royal government of cambodia and the government of the people s republic of china 01 ៤ 2001
កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីទំនិញឆ្នងកាត់រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 07 ៩ 2000
កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម រវាង រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះចៅស៊ុលតង់ និង យ៉ាងឌីប៉េទូអាននៃព្រះរាជាណាចក្រ ប្រ៊ុយណេដារ៉ុយសាឡឹម 19 ៨ 2000