សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ ទំព័រភ្ជាប់ទំព័រ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។


តាមរយៈទំព័រនេះ លោកអ្នកអាចស្វែងរក តំណភ្ជាប់ ដែលមានប្រយោជន៍ ទៅកាន់គេហទំព័រក្រសួង សមាគមន៍ និងស្ថានប័នទាំងឡាយណា ដែលមានទំនាក់ទំង ជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដោយភាពងាយស្រួល។ 

ប្រសិនបើលោកអ្នក សង្កេតឃើញ មានតំណភ្ជាប់គេហទំព័រ ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មួយចំនួនមិនទាន់មានវត្តមាន នៅទំនេះ ដែលលោកអ្នកគិតថា យើងខ្ញុំគួតែដាក់បញ្ចូល សូមសរសេរ មកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ ទំព័រមតិឆ្លើយតប យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការពិចារណា ដើម្បីដាក់បញ្ចូលតាមការគួ។ 

 សូមអរគុណ!

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់