ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ(ក.ប.ប)
ទូរសព្ទ
012 553 375
012 832 076
អ៊ីម៉ែល
គេហទំព័រ
អាសយដ្ឋាន
អគារលេខ៥៥, ផ្លូវលេខ ១៤៤, សង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី១, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ Cambodia.

ចង់ចែករំលែក

ទម្រង់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

ផ្នៃកក្បាលនៃសារ

 
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 


   
   

មតិយោបល់របស់លោកអ្នក
 
តើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗអំពីយើងខ្ញុំឬទេ?


បញ្ជីទំនាក់ទំនង