ទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទ
023 866 459(ប្រតិវេទន៍)
023 866 460 (បញ្ជរទទួលពាក្យ)
023 866 050 (ឯកសារយឺតយ៉ាវ ករណីបន្ទាន់ខ្លាំង)
អ៊ីម៉ែល
អាសយដ្ឋាន
ឡូត៍លេខ ១៩-៦១ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចង់ចែករំលែក

ទម្រង់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

ផ្នៃកក្បាលនៃសារ

 
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 


   
   

មតិយោបល់របស់លោកអ្នក
 
តើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗអំពីយើងខ្ញុំឬទេ?


បញ្ជីទំនាក់ទំនង