តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវមាន ភា្នក់ងារតំណាង ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកដែររឺទេ?

ចំពោះការស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាក អ្នកស្នើសុំក្នុងស្រុក អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយខ្លួនឯង ដោយមិនចាំបាច់មាន ភ្នាក់ងារតំណាង ប៉ុន្តែបើអ្នកស្នើសុំ មានលំនៅដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍ ឬទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មសំខាន់ ស្ថិតនៅក្រៅ ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា អ្នកស្នើសុំ ត្រូវមានតំណាងជាភ្នាក់ងារ ដែលមានទីលំនៅ និងកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (យោងតាមមាត្រា ៥៨ នៃច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើ នៃការប្រកួតប្រជែង មិនស្មោះត្រង់)។
ចង់ចែករំលែក

Content

តើខ្ញុំអាចទទួល និងបំពេញពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកបានដោយរបៀបណា? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចទាក់ទងទៅកាន់ នាយកដ្ឋាន កម្មសិទ្ធបញ្ញាបាន ដោយវិធីណា? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ ពាក្យសុំតែមួយ ដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាក មួយក្នុងជំពូក ជាច្រើនបានដែររឺទេ? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR