នាយកដ្ឋានកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម

ស្ដីពីការជួយសម្របសម្រួលលើការងារជំនាញ (ប្រភពសំណួរ ទទួលបានពីពាណិជ្ជករ អាជីវករ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា) នាយកដ្ឋានកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម
ស្ដីពីព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក និងពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេស៖ (ប្រភពសំណួរ ទទួលបានពីអាជីវករ ពាណិជ្ជករ និង​ក្រុមហ៊ុន​​ក្នុង និង​ក្រៅប្រទេស) នាយកដ្ឋានកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម
ស្តីពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបែបបទ និងលិខិតអនុញ្ញាត នៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម​នានា ​នៅក្នុងប្រទេស ​(ប្រភពសំណួរ ទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក និង​បរទេស និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា) នាយកដ្ឋានកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR