អ៊ឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូព៌ា និងនាយកដ្ឋានអាហ្វ្រិក

តើកម្រិតសមាហរណកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចមានអ្វីខ្លះ? ចូរលើកឡើងពីភាពខុសគ្នារវាងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី និងសហភាពសេដ្ឋកិច្ច ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់? អ៊ឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូព៌ា និងនាយកដ្ឋានអាហ្វ្រិក
តើសមិទ្ធិផលអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងមជ្ឈឹមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិក? អ៊ឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូព៌ា និងនាយកដ្ឋានអាហ្វ្រិក
តើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើលែងតែអាវុធ (EBA) ហើយការអនុគ្រោះ ក្រោមប្រព័ន្ធនេះ​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍ឬទេដល់កម្ពុជា ជាពិសេសវិស័យសក្តានុពលមួយចំនួន រួមមាន កាត់ដេរ និង​វាយនភ័ណ្ឌ និងកសិកម្ម? អ៊ឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូព៌ា និងនាយកដ្ឋានអាហ្វ្រិក

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR