ចរាចរលិខិតរដ្ឋបាល

ចរាចរលិខិតរដ្ឋបាលមានដូចខាងក្រោម:

  1. លិខិតចេញ៖ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមានមន្រ្តី ២រូប សម្រាប់បញ្ជូន​លិខិតទៅ​តាម​បណ្តាក្រសួង​ស្ថាប័ន ​ផ្សេងៗ ។
  2. លិខិតចូល៖ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមានមន្រ្តី០៤ រូប សម្រាប់ទទួលលិខិតនៅ​បញ្ជរ ​ច្រក​ចូល​ទីស្តី​ការ ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ដោយកត់លេខ និងខ្លឹមសារចូលក្នុងសៀវភៅធំ រួចកត់លេខ​លិខិត និងខ្លឹមសារ​ម្តង​​ទៀត​​ចូលក្នុ​ងសៀវភៅតូច សម្រាប់បញ្ជូនមកក្នុងនាយកដ្ឋានដោយឆ្លងកាត់មន្រ្តី ១រូប សម្រាប់​ត្រួត​​​ពិនិត្យចារ្យបែងចែក រួចបញ្ជូនលិខិតនោះឲ្យអ្នកខាងក្នុងទទួល និងពិនិត្យ​យ៉ាង ​ត្រឹមត្រូវ​​រួចចុះ ហត្ថលេខា។ មន្រ្តីខាងក្នុង នាយកដ្ឋានកត់ត្រា​ចូល​សៀវភៅតូចម្តង​ទៀត ​ដើម្បី​បញ្ជូន ​ទៅតាមថ្នាក់ដឹកនាំ ឫអង្គភាព និងមន្រ្តីក្នុងទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។
  3. លិខិតអញ្ជើញ៖ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលជាអ្នកធ្វើលិខិតអញ្ជើញផ្ទៃក្នុងដែលបានស្នើឡើងពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង​អង្គភាព​ក្រោមឱវាទក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រួចធ្វើការបែងចែកទៅតាមគោលដៅដែលបានអញ្ជើញ។
ចង់ចែករំលែក

Content

តួនាទីភារកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
និយមន័យនៃរដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR