តួនាទីភារកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋបាល

តួនាទីភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល រួមមាន :

  • សម្របសម្រួលរាល់កិច្ចការរបស់ក្រសួងនៅថ្នាក់កណ្តាល និងរវាងថ្នាក់កណ្តាល ជាមួយ​និងអង្គភាព ​មូល​ដ្ឋានក្រោមឱវាទ

  • គ្រប់គ្រង និងចរាចរឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗរបស់ក្រសួង

  • ធានាប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាពរដ្ឋបាល

  • សរុប និងធ្វើរបាយការណ៍ការងារ និងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ក្រសួង

  • អនុវត្តភារៈកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ជូន

  • ការពារសន្តិសុខ និងរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងក្រសួង
ចង់ចែករំលែក

Content

ចរាចរលិខិតរដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
និយមន័យនៃរដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR