និយមន័យនៃរដ្ឋបាល

រដ្ឋបាល​ គឺការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសមួយ ដែលអាជ្ញាធរធ្វើការរៀបចំគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែង។
ចង់ចែករំលែក

Content

ចរាចរលិខិតរដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
តួនាទីភារកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR