តើមន្ត្រីរាជការត្រូវបំពេញការងារប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មាន

មន្ត្រីរាជការត្រូវបំពេញការងារ ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃៈ


  • ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ០៧:០០ ដល់ម៉ោង ១១:៣០
  • ពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ ដល់ម៉ោង ១៧:៣០

ចង់ចែករំលែក

Content

តើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវមានក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះ ? នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
តើត្រូវមានសំណុំលិខិត អ្វីខ្លះដើម្បីសុំចុះឈ្មោះ ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR