នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម

តើការ​ស្វែងរក និងទាញយក​ឯកសារ ពីគេហទំព័រ របស់ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម បាន​ដោយ​របៀប​ណា នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
តើឯកសារស្ថិតិ​ពាណិជ្ជកម្ម ​ប្រចាំឆ្នាំមានអ្វីខ្លះ និង​ចេញ​ផ្សាយ ​នៅពេលណា នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
ព្រឹត្តិបត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​ បង្ហាញនូវព័ត៌មាន​អ្វីខ្លះ និង​ត្រូវចេញ​ផ្សាយ​ នៅ​ពេលណា នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
ហេតុអ្វី​បាន​ជាការ​ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវ​តែចុះផ្សាយ​ នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិបត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម ​របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR