តើនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ធ្វើការងារមានផែនការ កំណត់ច្បាស់លាស់ដែរ ឬទេ?


រាល់ការងារដែលនាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ធ្វើកន្លងមក និងនាពេលខាងមុខ នាយកដ្ឋានបានកំណត់ យ៉ាងច្បាស់ ក្នុងផែនការ៣ឆ្នាំ រំកិល និងក្នុងផែនការប្រចាំឆ្នាំ របស់ខ្លួន។ យោងផែនការសកម្មភាព របស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង កែសម្រួលប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ នាយកដ្ឋានមានកម្ម វិធីចុះធ្វើសវនកម្ម គ្រប់ស្ថានប័ន ក្រោមឱវាទក្រសួងផងដែរ។ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង មានផែនការរំកិល៣ឆ្នាំ (២០១៤-២០១៦) ដោយយោងលើលិខិត របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លេខ ២៥៦៦ ព.ណសកផ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤។

ចង់ចែករំលែក

Content

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR