នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ទំរង់គំរូសម្រាប់សំណើរគម្រោង នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
នីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសសំណើរគម្រោង នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការជ្រើសរើសសំណើរគម្រោង នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR