ចំណេះដឹងបន្ថែមពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

តើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវមានក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះ ? នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញបនប័ត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ (C/O) ស្ថិតនៅឯណា: នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
ការផ្តល់ប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ
ការផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ
ការរកទីផ្សារជូនកសិករ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ
កាំកុងត្រូលគឺជាអ្វី អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញ អាហរ័ណ នីហរ័ណ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល)
ចរាចរលិខិតរដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
តួនាទី និងភារៈកិច្ច របស់នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃ នាយកដ្ឋានសាវនកម្មផ្ទៃក្នុង
តួនាទីភារកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
តើកម្ពុជាមានសិទ្ធិ ទទួលបាន ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម ទូទៅទេ (General System Preferences) នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
តើកម្រិតសមាហរណកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចមានអ្វីខ្លះ? ចូរលើកឡើងពីភាពខុសគ្នារវាងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី និងសហភាពសេដ្ឋកិច្ច ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់? អ៊ឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូព៌ា និងនាយកដ្ឋានអាហ្វ្រិក
តើការ​ស្វែងរក និងទាញយក​ឯកសារ ពីគេហទំព័រ របស់ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម បាន​ដោយ​របៀប​ណា នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
តើការិយាល័យនីមួយៗ របស់អគ្គាធិការដ្ឋាន មានតួនាទីអ្វីខ្លះ អគ្គាធិការដ្ឋាន
តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវមាន ភា្នក់ងារតំណាង ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកដែររឺទេ? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់ឯកសារសេវា នៅទីកន្លែងណាឯណា: គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
តើខ្ញុំអាចទទួល និងបំពេញពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកបានដោយរបៀបណា? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចទទួលព័ត៌មាននាំចេញ ទៅទីផ្សារនានា នៃឧបទ្វីបអាមេរិក ឬទេ នាយកដ្ឋានអាមេរិក
តើខ្ញុំអាចទាក់ទងទៅកាន់ នាយកដ្ឋាន កម្មសិទ្ធបញ្ញាបាន ដោយវិធីណា? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ ពាក្យសុំតែមួយ ដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាក មួយក្នុងជំពូក ជាច្រើនបានដែររឺទេ? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មាន ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ នាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល
123

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR