កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រើកការនាំចេញកម្ពុជា ជំហ៊ានទី២

 1. សមាសភាគដំឡូងមី
  1.  Project Board Meeting Report
  2. Donor agreement
  3. LPAC Meeting
  4. Back to Office report
  5. Training Events
  6. Donor Reports
  7. References

II. សមាសភាគផលិតផលជលផលសមុទ្រ
1. Project document
Marine Fishery Project Brief

d. Studies' assessment
Cambodia Standards Assessment Report 2015 3. Project steering committee
a. 2nd PSC
b. 3rd PSC
4. Training and workshop
a. Focus Group Discussion on Marine Fishery Value Chain
b. Debriefing Meeting on Fishery Product-Related Standard or Regulation Assessment
e. Training on SPS-Standard Development
Cambodia: ISC BASIC Fish Processing Components
5. Visibility Materials
a. Marine Fishery Component Brochure
b. Newsletter

III. សមាសភាគសាលាសិល្បះធ្វើម្ហូប

 1.  Project Documents
 2. MoU
 3. Board Approval Letters
 4. Prakas
 5. Reports
 6. Other documents

IV. សមាសភាគមុខងារវាយតំលៃ 
1. Project document

4. Training and workshop
6. Field Visit
 • 2015
 • 2016

 ស្ថិតិអ្នកចូលទស្សនា

 • 6
 • 44
 • 205
 • 7490
 • 943706