កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រើកការនាំចេញកម្ពុជា ជំហ៊ានទី១

I. សមាសភាគកែច្នៃអង្គរ
Information on milled rice

II. សមាសភាគសូត្រប្រណិត

 1.  Baseline Reports
 2. Cambodia High Value Silk Value Chain Analysis
 3. Company's Product Catalogues
 4. Dissemniation workshop 12 December 2014
 5. HS Code Classification for High Value Silk
 6. Impact Stories
 7. Project Documents, Progress Reports and Workplans
 8. Project Steering Committee Meetings
 9. Reports on Importing Markets
 10. Silk Yarn Sourcing
 11. Study Tour Reports
 12. Trade Fair Reports
 13. Training on Product Design and Marketing
 14. Cambodia National Silk Strategy
  - Cambodia National Silk Strategy in Khmer
 15. Project Completion Report
 16. Final Evaluation Report

III. សមាសភាគត្រូតពិនិត្យ និងវាយតំលៃ

IV. EIF CEDEP I Project closing workshopស្ថិតិអ្នកចូលទស្សនា

 • 7
 • 32
 • 205
 • 7478
 • 943694