លេខាធិការដ្ឋានអភិក្រមគ្របដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
Secretariat of Trade Sector Wide Approach

Secretariat of Trade SWAp is now located inside Department of International Cooperation (D/ICO), Ministry of Commerce. The role of D/ICO, in addition to its regular ministry department functions, is to manage the Trade SWAp and coordinate Aid for Trade (Aft) on behalf of the government. The committee of Sub-Steering Committee on Trade Development and Traderelated Investment (SSC-TDTRI) has assisted the MoC in organizing Working Groups for each of the Trade SWAp three pillars. The function of the three pillars is to being together the Ministry of Commerce, Line Ministries, Development Partners and the Private Sector to help programming and implementing the Trade SWAp.


ទីតាំង និងផែនទី
Locations and Mapអាសយដ្ឋាន : ឡូត៌លេខ ១៩-៦១ វិថីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (១១៣បេ), ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Address : Lot 19-61, MOC Road (113B Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia


Tel : (855) 23 886 064
Fax : (855) 23 866 074
Website : www.moc.gov.kh/tradeswap

មតិយោបល់
Feedback

  •  
  •   
  •  
  •  
  • Please enter text here!