ការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ឲ្យចូលបម្រើ​ការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០១៥

ចាប់ទទួលពាក្យ: 17 ៦ 2015
ឈប់ទទួលពាក្យ: 16 ៧ 2015 - (ផុតកំណត់)
ចំនួនប្រអប់:

ការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ឲ្យចូលបម្រើ​ការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០១៥


  • សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៨៧៦ ពណ បល

  • ខ្លឹមសារសង្ខេប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើស មន្រ្តីរាជការ ចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ ចំនួន ៦៤កន្លែង ដើម្បីបំពេញការងារ នៅតាម​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជ​កម្ម រាជធានី-ខេត្ត និងនៅទីស្តីការក្រសួង ដែលមានមុខជំនាញ និងចំនួនដូចខាងក្រោម៖

  • សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម​ ចំនួន ២០ កន្លែង

  • ព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន ០៦ កន្លែង

  • ជំនាញខាងនិតិសាស្រ្ត ០៨ កន្លែង

  • គីមីសាស្រ្ត ចំនួន ០៥ កន្លែង

  • មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានី ខេត្ត​ ចំនួន ២៥ កនែ្លង


 

 

ចង់ចែករំលែក

បញ្ជីឱកាសការងារ

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន