ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម ! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃច្បាប់ដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​​ដោយ​​ចុច​លើចំណងជើងនៃច្បាប់ណាមួយ។

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ចរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាបេឡារុស 15 ១២ 2015
បញ្ជីផលិតផលដែលទទួលបានភាពអនុគ្រោះ ពីសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ឋគយពិសេស (SPT) 11 ១២ 2012
ប្រកាសអោយប្រើប្រាស់ ច្បាប់ស្តីពីគយ 20 ៨ 2007
អនុក្រឹត្យស្តីពីការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ 02 ១ 2004
ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល 05 ៣ 2003
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង គុណភាព សុវត្ថិភាពលើផលិតផល ទំនិញ និងសេវា - ផ្នែកទី១ 21 ៦ 2000
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង គុណភាព សុវត្ថិភាពលើផលិតផល ទំនិញ និងសេវា - ផ្នែកទី២ 21 ៦ 2000
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង គុណភាព សុវត្ថិភាពលើផលិតផល ទំនិញ និងសេវា - ផ្នែកទី៣ (ចុងក្រោយ) 21 ៦ 2000
Law on the management of quality and safety of products and services - part4 (final) 21 ៦ 2000

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់