សៀវភៅព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់សៀវភៅព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម! ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃសៀវភៅព័ត៌មាន​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​​អ្នក​​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​​ដោយ​​ចុច​លើចំណងជើងនៃសេចក្តីប្រកាសណាមួយ។

សៀវភៅក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំឆ្នាំ

សៀវភៅបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយរៀងរាល់មួយឆ្នាំ ម្តង សៀវភៅនេះរួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានទូទៅស្តីពីក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំ។ សៀវភៅបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម បែងចែកប្រភេទព័ត៌មានតាមខែនីមួយនៃឆ្នាំ។ 

សៀវភៅនេះបង្ហាញពីព័ត៌មានទូទៅអំពីសាខាក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មី ការធ្វើវិសោធនកម្ម សាខា ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក សាខាក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុក និងការរំលាយក្រុមហ៊ុន។