របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍​ដែល​​អ្នក​​អាច​​អាន​​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្គីហ្គា រីសស៍ (ស្វាយរៀង)
បរិយាយអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្គីហ្គា រីសស៍ (ស្វាយរៀង)
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 16 ៦ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ មេសាឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 11 ៥ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 02 ៤ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ ត្រីមាស ទី១ ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 02 ៤ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 04 ៣ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ មករា ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 05 ២ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 08 ១ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 05 ១២ 2019
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 08 ៧ 2019
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ 03 ៦ 2019
12