របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍​ដែល​​អ្នក​​អាច​​អាន​​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
បរិយាយអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 02 ១ 2018
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 01 ១២ 2017
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 21 ១១ 2017
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 31 ១០ 2017
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 03 ១០ 2017
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 31 ៨ 2017
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 31 ៧ 2017
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាស ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 31 ៧ 2017
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 31 ៧ 2017
របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ 06 ៦ 2017
12

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់