របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់របាយការណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស!
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃរបាយការណ៍​ដែល​​អ្នក​​អាច​​អាន​​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​ចុច​លើឈ្មោះ​របាយការណ៍ណាមួយ។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុ
បរិយាយអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុ
របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ 29 ១ 2020
របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ 08 ១ 2020
របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ 05 ១២ 2019
របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ 14 ២ 2018
របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 01 ២ 2017
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆាំ្ន២០១៦ 12 ៣ 2016
EXPORT STATISTICS TO THE EU & NON-EU COUNTRY ON DECEMBER, 2015 15 ១ 2016
EXPORT STATISTICS TO THE EU & NON-EU COUNTRY FOURTH TRIMESTER, 2015 15 ១ 2016
EXPORT STATISTICS TO THE EU & NON-EU COUNTRY SECOND SEMESTER, 2015 15 ១ 2016
EXPORT STATISTICS TO THE EU & NON-EU COUNTRY ON THE YEAR, 2015 15 ១ 2016
12345