ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម គឺជាទំព័រ ដែល គ្របដណ្តប់នូវព័ត៌មានដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ អំពីបណ្តាអគ្គនាយកដ្ឋានទាំងឡាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ព័ត៌មានទំាងនោះរួមមាន ព័ត៌មាន ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស ការត្រួតពិនិត្យ ទំនិញនីហរ័ណ-អាហរ័ណ និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ សេវាពាណិជ្ជកម្ម និងជំរុញពាណិជ្ជកម្ម។ 

របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស / 02 ៤ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំ ត្រីមាស ទី១ ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គា វីសស៍ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស / 02 ៤ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស / 02 ៤ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាស ទី១ ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ឈីលូជានពូចាយ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស / 02 ៤ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញចាំបាច់មួយចំនួននៅលើទីផ្សាររាជធានី-ខេត្ត ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 02 ៤ 2020
សៀវភៅពត៌មានពាណិជ្ជកម្ម Vol 649 31-03-2020 ព្រឹត្តិបត្រ / 02 ៤ 2020
Manhattan Special Economic Zone Administration report 31-03- 2020 តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស / 02 ៤ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តាយសេង បាវិត តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស / 02 ៤ 2020
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស / 01 ៤ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញចាំបាច់មួយចំនួននៅលើទីផ្សាររាជធានី-ខេត្ត ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 01 ៤ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញក្នុងស្រុកចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 31 ៣ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញចាំបាច់មួយចំនួននៅលើទីផ្សាររាជធានី-ខេត្ត ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 31 ៣ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញចាំបាច់មួយចំនួននៅលើទីផ្សាររាជធានី-ខេត្ត ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 30 ៣ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញចាំបាច់មួយចំនួននៅលើទីផ្សាររាជធានី-ខេត្ត ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 27 ៣ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញក្នុងស្រុកចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 27 ៣ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញក្នុងស្រុកចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 26 ៣ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញចាំបាច់មួយចំនួននៅលើទីផ្សាររាជធានី-ខេត្ត ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 26 ៣ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញចាំបាច់មួយចំនួននៅលើទីផ្សាររាជធានី-ខេត្ត ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 25 ៣ 2020
របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញចាំបាច់មួយចំនួននៅលើទីផ្សាររាជធានី-ខេត្ត ស្ថិតិតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ / 24 ៣ 2020
សៀវភៅពត៌មានពាណិជ្ជកម្ម Vol 648 15-03-2020 ព្រឹត្តិបត្រ / 23 ៣ 2020
12345...>>

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR