ទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
ទូរសព្ទ
023 866 048
012 993 188
អ៊ីម៉ែល
អាសយដ្ឋាន
ឡូតិ៍ លេខ១៩-៦១, វិថីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (ផ្លូវលេខ១១៣បេ) , ភូមិទឹកថ្លា, សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខណ្ឌសែនសុខ, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចង់ចែករំលែក

ទម្រង់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

ផ្នៃកក្បាលនៃសារ

 
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
 


   
   

មតិយោបល់របស់លោកអ្នក
 
តើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗអំពីយើងខ្ញុំឬទេ?


បញ្ជីទំនាក់ទំនង