តើខ្ញុំអាចទាក់ទងទៅកាន់ នាយកដ្ឋាន កម្មសិទ្ធបញ្ញាបាន ដោយវិធីណា?

  • នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា មានទីតាំងស្ថិតនៅជានទី៤ និងទី៥ នៃ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, ឡូតិ៍លេខ ១៩-៦១ វិថីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (១១៣បេ), ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  • ទូរស័ព្ទ: (855-23) 866 115, 866 114,(855-12) 826 166(855-12) 826 166, (855-11) 873 191(855-11) 873 191

  • សាអេឡិចត្រូណិច: dipr.moc@gmail.com

  • គេហទំព័រ: www.cambodiaip.gov.khចង់ចែករំលែក

Content

តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវមាន ភា្នក់ងារតំណាង ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកដែររឺទេ? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចទទួល និងបំពេញពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីម៉ាកបានដោយរបៀបណា? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា
តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ ពាក្យសុំតែមួយ ដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាក មួយក្នុងជំពូក ជាច្រើនបានដែររឺទេ? នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធបញ្ញា

កត់ត្រាចូល > ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់  
ពាក្យសម្ងាត់  

ប្តូរពី
ទៅជា
កាលបរិច្ឆេទ  
ទឹកប្រាក់    
1.00 USD = 4,063.00 KHR